Integritetspolicy för Demant Sweden AB


1. INLEDNING

På Demant Sweden AB respekterar och skyddar vi våra användares integritet, och vi anstränger oss att vara så transparenta som möjligt när det gäller användningen av dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande betyder "vi", "oss" och "vår" Demant Sweden AB.
Det händer att vi utför ändringar på detta integritetsmeddelande ibland, så kom gärna tillbaka när du använder våra tjänster för att försäkra dig om att du har sett den senaste versionen.


2. OM OSS

Denna webbplats ägs och drivs av Demant Sweden AB och Demant Sweden AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen och på andra sätt.

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på något av nedanstående sätt.

Demant Sweden AB
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
Sverige
Tel: 08 - 545 227 50
E-post: info.se@demant.com


3. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • När du gör förfrågningar eller bokar en tid via vårt webbformulär, gör vårt hörseltest online, köper produkter från oss via vår hemsida, registrerar dig för ett konto på vår hemsida, begär marknadsföringsmaterial eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
 • När du besöker vår webbplats och cookies placeras på din dator. Se vår cookiepolicy för mer information.
 • När du mejlar, ringer eller skriver till oss, besöker våra filialer eller förser oss med information på annat sätt, inklusive genom att interagera med oss via sociala medier som Facebook och Twitter.
 • När en släkting eller vän ger oss information om dig under samtal om dennes hörsel eller när en person vill vill att du ska följa med till en hörselundersökning, en hörapparatsanpassning eller ett möte.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Ditt namn, titel, postadress, telefonnummer och e-postadress, samt dina kredit- eller betalkortsuppgifter om du handlar hos oss.
 • Information om din användning av våra telefoncentraler och besök på någon av våra filialer.
 • Information du lämnar till oss via e-post, post, telefon, personligen eller via vår webbplats, till exempel kommentarer eller frågor om våra produkter och tjänster.
 • Om du anmäler dig till ett hörseltest hos oss, ger oss information om din hörsel eller köper någon av våra hörapparater kan du ge oss känslig information om din hälsa. Detta kan inkludera om du för närvarande använder en hörapparat och i så fall vilken typ av hörapparat, information om din hörsel och eventuellt information om din familjehistorik. Vi kommer endast att samla in och använda känsliga uppgifter om din hälsa med ditt uttryckliga samtycke.

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Vi kommer även att kontinuerligt uppdatera dina personuppgifter. Eftersom våra tjänster är beroende av dina korrekta och uppdaterade personuppgifter ber vi att du informerar oss om några relevanta ändringar görs i dina personuppgifter. Du kan informera oss om sådana ändringar via kontaktinformationen ovan.


4. VARFÖR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR DETTA

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att behandla och svara på begäranden, förfrågningar och klagomål från dig, i enlighet med vårt legitima intresse att ge våra kunder en lyhörd service.
 • För att tillhandahålla tjänster och produkter som efterfrågas och/eller köps av dig och för att hålla dig informerad om sådana tjänster och/eller produkter. För att kunna uppfylla vårt avtal med dig och i enlighet med vårt legitima intresse att driva en verksamhet som erbjuder produkter och tjänster relaterade till hörselvård.
 • För att uppdatera våra register och för revisionsändamål, i enlighet med vårt legitima intresse att göra detta och/eller när det krävs enligt gällande lagstiftning.
 • För att förhindra eller upptäcka bedrägeri, och att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk, i enlighet med vårt legitima intresse att göra detta.
 • Där det krävs enligt lag eller där det ligger i vårt legitima intresse att göra detta samt för att bemöta förfrågningar från brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter.
 • För att analysera trender och profiler i enlighet med vårt legitima intresse att sträva efter att förbättra, modifiera, anpassa och förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra kunder.
 • För att utföra kundnöjdhetsundersökningar i enlighet med vårt legitima intresse att sträva efter att förbättra, modifiera, anpassa och förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra kunder.
 • För att rekommendera produkter och tjänster som vi tror du kommer att vara intresserad av i enlighet med vårt legitima intresse att genomföra direktmarknadsföring till våra kunder. I fall där vi använder dina hälsouppgifter eller elektroniska metoder som e-post, görs detta endast med ditt uttryckliga samtycke .


5. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom enligt vad som beskrivs här eller på annat sätt anges vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med anslutna företag inom William Demant-koncernen för att kunna leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Se organisationsschemat i vår senaste årsredovisning för att se vilka företag som ingår i William Demant-koncernen. Vår senaste årsredovisning finns på www.demant.com.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för att:

 • administrera eller felsöka vår webbplats;
 • leverera eller utforma våra produkter eller sköta vår administration;
 • hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer;
 • driva våra telefoncentraler; eller
 • förse oss med elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller system.

 

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter under dessa omständigheter och om det är nödvändigt för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra sina tjänster åt oss. Dessa tjänsteleverantörer har inte behörighet att behålla eller använda dina personuppgifter för några andra ändamål, och de kommer alltid att vara skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till utvalda tredje parter, såsom brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra det för att uppfylla någon rättslig skyldighet, om det ligger i vårt legitima intresse, eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor för webbplatsen eller andra relaterade avtal med dig eller ditt företag.


6. ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJE LAND

För att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig kan det hända att vi delar dina personuppgifter med anslutna företag i William Demant-koncernen utanför EU/EES.

Om vi behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i relevanta dataskyddslagar, inklusive att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler som kommissionen anser ger tillräckliga garantier för skydd av integritet, grundläggande rättigheter och friheter, samt för att utöva tillhörande rättigheter.


7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver av legitima juridiska eller affärsmässiga skäl, inklusive för att uppfylla eventuella, lagstadgade skyldigheter. Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ursprungliga syftet för vår behandling och lagring. Vi kommer att lagra personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du vill ha mer detaljerad information om vår lagringspolicy, vänligen kontakta oss på något av ovanstående sätt.


8. SÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller ändring, mot obehörigt avslöjande och obehörig åtkomst.

Skulle en säkerhetsöverträdelse inträffa kommer vi att informera dig så snart som möjligt om överträdelsen kan leda till hög risk för dina rättigheter, t.ex. stöld av ID, diskriminering, förlorat anseende eller andra betydande olägenheter.


9. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån uppgifterna samlas in och hur vi använder dem. Du har också rätt att veta hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter och vem vi delar dem med. Du har rätt att begära information om detaljer (och en kopia) av de personuppgifter som vi har om dig. Din åtkomst kan begränsas för att säkerställa andras integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan också ha rätt till dataportabilitet. Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Vänligen kontakta oss och berätta hur vi ska korrigerar dina uppgifter.

I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Detta kan vara fallet om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i enlighet med det ursprungliga ändamålet har du rätt att begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning eller andra juridiska skyldigheter.

Vi kommer att undersöka om villkoren är uppfyllda när du gör en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Om så är fallet kommer vi att genomföra ändringarna eller raderingen så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss på någon av kontaktadresserna överst i integritetsmeddelandet om du vill göra en invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att behandlingen av dina personuppgifter upphör.


10. RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

Om du är orolig över hur vi använder dina uppgifter, hör av dig så ska vi svara på dina frågor och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att vår praxis överensstämmer med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant, nationell dataskyddsmyndighet. I Sverige är den relevanta dataskyddsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på adress Fleminggatan 14, plan 7 i Stockholm eller kontakta dem via e-post imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00. Du kan även kontakta dem via post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm


11. BARNENS SEKRETESS

Vi tillhandahåller lösningar för barn men denna webbplats är inte avsedd eller utformad för att samla in personuppgifter om barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från någon person som vi vet är under 13 år.


12. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser för andra företag och organisationer. Detta integritetsmeddelande gäller inte sådana tredjepartswebbplatser och vi föreslår att du kontaktar dessa tredjepartswebbplatser direkt för information om deras datainsamlings- och distributionspolicyer.


13. ÄNDRINGAR AV SEKRETESS MEDDELANDE

Vi kan komma att uppdatera detta meddelande då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Där det är relevant, möjligt och lämpligt kommer du att meddelas via e-post.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades den 28.10.2022.